Licencia iKelp Jedáleň základné online služby

LICENČNÁ ZMLUVA PRE ZÁKLADNÉ SLUŽBY ("Služby") iKelp Jedáleň Online

Skôr ako začnete tieto služby používať, prečítajte si pozorne nasledujúce ustanovenia a podmienky.
Táto zmluva je právna zmluva medzi Vami, koncovým užívateľom základných online služieb iKelp Jedáleň Online ("Používateľ"), a Abiset s.r.o. ("Prevádzkovateľ").

Základné služby ("Služba" tiež "Webová služba") pre iKelp Jedáleň Online poskytuje prevádzkovateľ v rámci ročnej údržby aplikácie iKelp Jedáleň, s ktorou sú zviazané a neoddeliteľné. Tieto služby zahŕňajú:

  • zverejnenie jedálneho lístka v zozname jedálnych lístkov stravovacích zariadení na webovej stránke poskytovateľa http://www.jedalen.sk  ( alebo jedalen.ikelp.sk ) prostredníctvom aplikácie iKelp Jedáleň
  • zverejnenie kontaktných údajov na používateľa pri prezeraní jedálneho lístku
  • možnosť umiestnenia priameho odkazu na jedálny lístok na webovej stránke používateľa prostredníctvom textového / obrazového odkazu, prípadne priameho zobrazenia jedálneho lístka na stránke používateľa podľa pokynov a možností prevádzkovateľa, ktorý určuje formu a technické riešenie

POUŽÍVANIE ONLINE SLUŽIEB ZNAMENÁ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK S PODMIENKAMI ZMLUVY NESÚHLASÍTE PRESTANTE ICH POUŽÍVAŤ. Pre prípadné potrebné odstránenia údajov zo stránky prevádzkovateľa je potrebné písomné vyzvanie zo strany používateľa, kde následne prevádzkovateľ tak vykoná bezodkladne podľa technických možností, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti.

NEVYUŽÍVANÍM TÝCHTO SLUŽIEB NEVZNIKÁ POUŽÍVATEĽOVI NÁROK NA AKÚKOĽVEK ZĽAVU ČI ZMENU CIEN INÝCH SLUŽIEB U KTORÝCH JE TÁTO SLUŽBA ZAHRNUTÁ AKO DOPLNOK ČI SÚČASŤ.

PREVÁDZKOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO ZBERU INFORMACIÍ O VYUŽÍVANÍ SLUŽIEB, kde ak príde k prerušeniu využívania služieb na dlhšiu dobu ako tri mesiace je možné zo strany prevádzkovateľa zrušiť prístup používateľovi a informácie k nemu týkajúce sa. Zber údajov sa riadi podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním služieb dáva používateľ súhlas prevádzkovateľovi podľa Zákona 610/2003 o elektronických komunikáciách, na posielanie e-mailových správ používateľovi.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť zmeny poskytovaných služieb bez potreby dopredu informovania používateľa.

AK BY NASTALA SITUÁCIA, ŽE PREVÁDZKOVANIE SLUŽBY BUDE PRE PREVÁDZKOVATEĽA NERENTABILNÉ, JE MOŽNÉ ICH SPOPLATNENIE FORMOU PONUKY A ĎAĽŠIEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB, ALEBO PRÍPADNÉ ZRUŠENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB, BEZ NÁROKU NA UHRADENIE AKÝCHKOĽVEK STRÁT, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE ZRUŠENIA POUŽÍVANIA SLUŽIEB.

LICENČNÉ PRÁVO. Na základe tejto licenčnej zmluvy smie používateľ používať služby tu opísané. Používateľovi nevzniká právo vlastnenia nakoľko ide o webovú službu poskytovanú prevádzkovateľom. Toto licenčné právo je poskytované ak má používateľ zaplatené všetky podlžnosti voči prevádzkovateľovi.

AUTORSKÉ PRÁVO. Všetky autorské práva na webovú službu (vrátane animácií, zvukových nahrávok, obrázkov, hudby, fotografií, videa a textov obsiahnutých v rámci webovej služby) sú majetkom prevádzkovateľa, ich dodávateľov a poskytovateľov licencií. Sú chránené zákonmi o autorských právach, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími odpovedajúcimi národnými zákonmi.
ĎALŠIE OBMEDZENIA. Nesmiete modifikovať, udeľovať licenciu, prenajímať, požičiavať, prekladať, vytvárať spätný preklad a analýzu, dekompilovať, alebo disassemblovať program bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Môžete trvale previesť Vaše práva získané podľa tejto licenčnej zmluvy za podmienky, že prevediete všetky kópie produktu a všetky ďalšie materiály a za podmienky, že príjemca súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
OBMEDZENIE ZÁRUKY. Prevádzkovateľ zaručuje, že webová služba bude funkčná pri dodržaní podmienok bežného používania webovej služby. S výnimkou tejto záruky je produkt poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. Poskytovateľ nezaručuje, že webová služba splní všetky požiadavky používateľa a že činnosť webovej služby bude bezchybná a nepretržitá. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zlyhanie funkcie v dôsledku nehody, či nesprávneho zaobchádzania. POSKYTOVATEĽ ZODPOVEDÁ ZA TECHNICKÚ ČASŤ PRENOSU A ZOBRAZENIA JEDÁLENHO LÍSKA. NEZODPOVEDÁ ZA OBSAH JEDÁLNEHO LÍSTKA ČI REALIZÁCIU DANÉHO JEDLA V STRAVOVACOM ZARIADENÍ.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. PREVÁDZKOVATEĽ, JEHO DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE POUŽITIA SLUŽBY, UŽÍVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE ALEBO TECHNICKEJ PODPORY.
UKONČENIE LICENCIE. Táto licencia je platná do svojho ukončenia. Licencia bude ukončená automaticky, pokiaľ porušíte ktorékoľvek jej ustanovenie.
TECHNICKÁ PODPORA. Iba registrovaní užívatelia majú nárok na bezplatnú technickú podporu. Technická podpora nie je školenie.
AKTUÁLNE PLATNÉ ZENIE tejto licencie je prístupné na internetových stránkach http://help.ikelp.com/go/?key=jedalen.licencie.online

Besteron VISA, MasterCard