Skladová karta - záložka Pohyby

Záložka sa na skladovej karte zobrazuje v prípade, že je karta už vytvorená a upravovaná. Ak na skladovej karte už bol vykonaný pohyb, predaj, prípadne pri kartách zo skladovou evidenciou príjem zobrazí sa táto záložka. Nakoľko sa jedná o záložku s rôznymi funkciami, rozhodli sme sa jej venovať nezávislý článok. 

Pohyby na skladovej karte

Rozšírený filter a zoznam pohybov na skladovej karte

Pohyby na skladovej karte

  • Filter - pomocou filtra je možné sledovať pohyby na karte len v určitom dátumovom rozsahu, prípadne len konkrétny druh dokladov. (Je možné si podľa typu dokladu vyfiltrovať len príjmi, len predaje a pod.)

   • Pohyby, od ... do ... - nad prehľadom pohybov sa nachádza sumár. Tento sa odvíja od nastaveného sledovaného obdobia. Ak sa nastaví rozsah, v ktorom chcete pohyby sledovať, v sumáre sa zobrazia údaje len za daný časový interval. (Ak sa nastaví filter na zobrazenie pohybov za posledných 64 dní, aj sumár počtu predaných kusov, hodnota predaného tovaru aj zisk sa zobrazia len za toto obdobie.)
   • Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov. (Po výbere konkrétneho druhu dokladu sa zobrazia pohyby len nad vybraným druhom dokladov.)
  • Pohyby

   • Pred. mn. - predané množstvo za sledované obdobie. Ak sa filter nastaví na Všetky, zobrazia sa hodnoty za celú históriu.
   • Sum. pred - hodnota, v ktorej bol za dané obdobie tovar predaný. Hodnota je uvedená z predajných cien s DPH.
   • Sum. zisk - hodnota zisku, tj. rozdiel medzi hodnotou predaných položiek v skladovej cene s DPH a predajnej ceny s DPH.
   • Poč. mn. - počiatočné množstvo na skladovej karte. Ak sledujete pohyby na karte len za určité obdobie, údaj udáva počet kusov prijatých na sklad pred sledovaným obdobím.
   • Prij. mn. - prijaté množstvo za sledované obdobie.
   • Vyd. mn. - vydané / predané množstvo za sledované obdobie.
   • Kon. mn. - konečné množstvo na skladovej karte. ( Hodnota udáva aktuálny stav na karte. Je vypočítaná z počiatočného stavu, skladových príjmov a skladových výdajov.)
   • Hod. poč. - skladová hodnota počiatku. Skladová cena položiek počiatočného množstva. Ak sa zobrazujú pohyby vyfiltrované len za určité obdobie, údaj udáva hodnotu skladu pred týmto sledovaným obdobím. Počiatočné množstvo 
   • Sum. prij. - hodnota príjmu za sledované obdobie. Údaj uvádza počet prijatých kusov na sklad za dané obdobie v skladovej cene.
   • Sum. výd. - hodnota výdajov za sledované obdobie. Údaj uvádza počet vydaných/ predaných kusov za dané obdobie v skladovej cene 
   • Hod. kon. - konečná skladová hodnota tovaru na sklade. Aktuálna hodnota skladu na danej karte. (Hodnota je vypočítaná ako počet kusov na sklade krát skladová cena)
  • Zoznam pohybov skladovej karty

   • Dátum - dátum, ku ktorému došlo k pohybu na skladevej karte.
   • Mn. - množstvo zapísané na doklade. Ak došlo k skladovému výdaju / predaju, hodnota je uvedená s mínusom. Pri príjme je hodnota kladná.
   • Cena - ak sa jedná o nákup tovaru, hodnota je uvedená ako cena za ks s DPH. V prípade predaja sa jedná o predajnú cenu s DPH za ks.
   • C. skladová - skladová cena s DPH za ks v ktorej bol realizovaný príjem alebo výdaj / predaj tovaru.
   • Mn. sklad - skladové množstvo po pohybe.
   • Doklad - číslo dokladu ktorým došlo k skladovému pohybu. Po kliknutí na číslo dokladu sa doklad otvorí. V prípade, že k odpisu tovaru došlo predajom, doklad sa otvorí ale je uzaknutý proti úprave.  
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard