Zaškolenie obsluhy do aplikácie iKelp POS Mobile

Aby ste správne naučili seba aj svoj personál používať aplikáciu iKelp POS Mobile, je vhodné dodržať určitú postupnosť a zamerať sa na určité aspekty aplikácie. V tomto návode nájdete osnovu, logicky zoradené body, podľa ktorých vám odporúčame postupovať. Táto osnova vznikla na základe dlhoročných skúseností našich konzultantov. Osnova je okrem chronologickej postupnosti zároveň rozdelená do blokov podľa toho, akej časti personálu sa týka (čašníci sa zvyčajne venujú samotnému predaju, manažéri aj skladovej evidencii a správe databázy a majiteľov zaujímajú štatistiky, rozbory a výkazy).

Obsah:

Príprava databázy pre rozbehnutie prevádzky

V tejto časti je potrebné prejsť všetky nevyhnutné kroky od zriadenia databázy, cez vytvorenie užívateľov a tovarových položiek až po nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie ostrého predaja. Mnohé prevádzky začínajú bez skladovej evidencie, ktorú zaradia do používania až po spustení prevádzky a odladení každodenných procesov (napríklad po mesiaci používania).

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky, majitelia a servisní technici

 1. Registrácia a zriadenie vlastnej databázy
  1. Ukázať postup (toto často vykonáva servisný technik)
  2. Vysvetliť, čo znamená adresa služby a ako sa prihlasovať
  3. Preferujte prihlasovanie Facebook, Gmail a iné (užívatelia si nemusia pamätať ďalšie prístupy)
  4. Vysvetliť, aký je rozdiel medzi prístupom na stránku www.ikelp.sk a prístupom ku službe iKelp POS Mobile
 2. Vyplnenie registračných údajov a informácií o prevádzke
  1. Po prihlásení prejsť do menu O prevádzke a prejsť na záložku Kontakt
  2. Vyplniť Registračné údaje o spoločnosti (dôležité aj kvôli platcovstvu DPH, tieto údaje sú neverejné)
  3. Vyplniť aj Kontaktné informácie, Otváracie hodiny a Adresa
 3. Nahlásenie požadovanej adresy služby "vášpodnik".zavolatobsluhu.sk na podpora(at)ikelp.sk
 4. Nastavenie pripojených zariadení (je vhodné nastaviť skôr ako začneme zakladať skladové karty)
  1. Pripojenie a nastavenie fiskálnych tlačiarní
  2. Pripojenie a nastavenie tlačiarní objednávok - bonovačiek
 5. Autorizácia zariadení, na ktorých sa bude aplikácia používať (školiť len manažérov a majiteľov)
  1. Vysvetliť možnosti prihlásenia, jednoduché prihlasovanie cez PIN
  2. Zaškoliť obsluhu ako autorizovať ďalšie zariadenia
  3. Pomenovať si autorizované zariadenia (aby nemalo všeobecný názov napr. "POSm-123")
  4. Upraviť nastavenia jednotlivých zariadení podľa potrieb danej prevádzky
  5. Účet editora používať len na autorizáciu zariadení, nie pri bežnej prevádzke
 6. Nastavenie aplikácie
  1. Prejsť nastavenia aplikácie a upraviť ich podľa potrieb danej prevádzky
 7. Vytvorenie užívateľov (pre každého, kto bude používať aplikáciu)
  1. Opäť upozorníme, nepoužívajte účet editora pri bežnej prevádzke
  2. Vytvorenie jednotlivých užívateľov - čašníkov, manažérov, majiteľov
   1. Preferujte prihlasovanie Facebook, Gmail a iné (užívatelia si nemusia pamätať ďalšie prístupy)
   2. Užívateľom nastaviť PIN (pre rýchle prihlasovanie na autorizovaných zariadeniach)
   3. Nastaviť práva, využiť pri tom skupiny (tie majú práva prednastavené, čo ušetrí čas)
   4. Ak niektorý užívateľ ukončí spoluprácu s prevádzkovateľom, Kontakt je potrebné prepnúť na Zákazník (aby už nemal práva užívateľa)
 8. Úprava miestností a stolov
  1. Vytvorenie miestností a stolov podľa potrieb prevádzky
  2. Nastaviť geografické rozloženie stolov v miestnosti (používa sa pri väčších tabletoch a PC POS systémoch)
 9. Úprava kategórií (tovarových položiek)
  1. Vysvetliť princíp kategórií a podkategórií (stromová štruktúra)
  2. Nikdy nepremenovávať predvytvorené kategórie tak, že by zmenil ich význam
  3. Ak je to možné, využiť predvytvorené kategórie
  4. Vytvoriť si nové, naviac požadované kategórie
  5. Nikdy neodstraňovať tzv. systémové kategórie ako Sklad, Obedové menu, a iné (tie sa samozrejme pri predaji nezobrazujú)
  6. V prípade potreby použiť zmenu poradia
  7. Využite aj obrázky na kategórie, ktoré sa zobrazia pri zverejnení ponuky
 10. Založenie skladových kariet (tovarových položiek)
  1. Ak používate skladovú evidenciu už pri prvom spustení prevádzky, je potrebné pri zakladaní kariet naviac zohľadniť (v tomto prípade použite postup vytvárania skladových kariet tak, ako sú opísané v časti Skladová evidencia):
   1. vytvárať aj suroviny
   2. vytvárať aj fľaše, kvôli evidencii alkoholu v SBL
   3. pri jedlách, miešaných drinkoch a "panákoch" nastaviť aj ingrediencie
  2. V tejto fáze zaškolenia predpokladajme, že skladová evidencia sa začne používať neskôr
  3. Ukázať vytvorenie všetkých typov skladových kariet, ktoré sa budú v danej prevádzke používať
   1. Ak je to možné, skladové karty zakladajte vždy výberom z katalógu
   2. Upozorniť, že obedové menu sa bude vytvárať iným spôsobom (býva rozdiel v gramážach a mäso s prílohou bývajú ako jedna položka)
   3. Upozorniť na používanie rýchlych poznámok
   4. Jedlá, kávy, miešané drinky ako karty typu Receptúra
   5. "Klasické tovary" ako karty typu Tovar (horalky, chipsy - tovary, ktoré nakupujeme a predávame 1:1)
   6. "Panáky", čapované pivo a kofola ako karty typu Rozlievaný tovar
   7. Prenájom šipiek/biliardu/miestnosti ako karty typu Služba
   8. Obaly na pizzu a menu ako Obal
  4. Pre účely predaja vypĺňame minimálne tieto údaje:
   1. Názov (pri dlhých názvoch je možné využiť aj skrátený názov)
   2. Predajná cena
   3. Ak sa predávajú polovičné porcie, povoliť predaj zlomkového množstva
   4. Pri rozlievanom tovare aj objem (v budúcnosti to naviac uľahčí prechod na sklad)
   5. Pri jedlách spomenúť nastavenie bonovačky (je možné zmeniť aj hromadne na kategórii)
   6. Zaradenie do kategórie
   7. Rýchle poznámky, ak to má v danom prípade význam
   8. Využite aj obrázky, ktoré sa zobrazia pri zverejnení ponuky
 11. Vytváranie obedového menu (ak ho reštaurácia neponúka, tak preskočiť)
  1. Ukázať import obedového menu (vždy je lepšie, ak sú karty založené ešte pred vytváraním plánu)
  2. Vytvorenie plánu na ďalší týždeň
   1. Vždy vyberáme už existujúcu kartu, ak je to možné
   2. Pri založení novej ponuky menu je vhodné vyplniť Alergény a Hmotnosť v g
   3. Prejsť ďalšie možnosti nastavenia plánu obedového menu: doplnkové texty, nestravné dni, atď.

Predaj a úkony počas prevádzky

V tejto časti je vhodné zaškoliť pracovníkov, ktorú budú aplikáciu dennodenne používať pri predaji a obsluhe hostí. Ide o úkony, ktoré nesúvisia s prípravou databázy alebo skladovou evidenciou a táto časť je sústredená na samotný predaj, vykonávanie denných uzávierok, storien a ďalších úkonov počas bežnej prevádzky.

Táto časť je určená pre: čašníci, barmani, kuchári

 1. Orientácia v užívateľskom rozhraní
  1. Vysvetlenie miestností a stolov (stoly je možné buď otvoriť alebo vyvolať obrazovku s operáciami nad stolom)
  2. Prejsť hornú časť, vysvetliť na čo slúži: Menu, Vychystať, Donáška, Otvoriť fľašu
  3. Prejsť ikony v dolnej časti, vysvetliť na čo slúžia: Zvuk, Notifikácie, Rozloženie stolov, Kontrola zariadení, Obnova cache
 2. Vytvorenie nového dokladu na stole (otvoreného účtu)
  1. Pridávanie položiek, práca s rýchlymi poznámkami
  2. Práca so zoznamom položiek: zmena množstva/ceny/zľavy, odobratie položky, úkony a poznámky na položke
  3. Vysvetliť princíp rozúčtovania na osoby (podľa čísel osôb, spomenúť postupné vyúčtovanie)
 3. Vyúčtovanie dokladu (otvoreného účtu)
  1. Prejsť platidlá v medzisúčte
  2. Ukázať vyúčtovanie konkrétnych osôb
  3. Prejsť vyčtovanie len označených položiek a množstiev
  4. Ukázať osamostatnenie vybraných položiek na samostatný doklad
  5. Ak je vybraný kontakt, môže byť ukončenie na dodací list alebo kreditom (odporúčame vysvetľovať kreditný systém ako samostatný blok)
  6. Vysvetliť odložený doklad
 4. Vysvetliť možnosti menu počas otvoreného dokladu:
  1. Poznámka na doklad
  2. Hľadanie PLU (tovarových položiek)
  3. Zľava na doklad
  4. Pridať kontakt na doklad (dá sa aj cez ikonu hore)
  5. Vytlačenie aktuálneho stavu účtu
 5. Vysvetliť princíp Vychystať
  1. Zobrazuje sa tam všetko naúčtované, čo sa netlačí na bonovačkách
  2. Ukázať označovanie vybavených úloh
  3. Je to pomôcka, ktorá nahrádza pero a papier
  4. Ak sa nepoužíva, je možné vypnúť notifikáciu o nových položkách
 6. Storno, refundácia, vrátenie tovaru
  1. Odobratie položky z dokladu, náväznosť na bonovačku
  2. Vysvetliť, ako refundovať celý doklad (tzv. vrátenie tovaru)
 7. Účet majiteľa
  1. Ukončenie na dodací list - predaj na kontakt
  2. Odložený doklad (vzniká napríklad pri technickej závade)
  3. Ako nájsť a dodatočne vytlačiť odložený doklad
 8. Uzávierky a práca s pokladňou
  1. Vklad do pokladne
  2. Priebežná a denná uzávierka (intervalová uzávierka sa dá vykonať v POS Manažéri)
  3. Pri väčších prevádzkach, kde majú čašníci vlastné peňaženky vysvetliť uzávierky na užívateľov
   1. Tento režim musí byť aktivovaný
   2. Vysvetliť princíp fungovania, vykonanie uzávierky čašníka
 9. PLU uzávierka a uzávierka bonovačky
  1. Vysvetliť princíp
  2. Možnosť uzávierky na bonovačke
  3. Ukážka filtra napríklad na donášku (ak sa používa)
 10. Otvorenie fľaše (ak sa používa skladová evidencia)
 11. Ukázať funkcie nad stolom
  1. Pridanie a odobratie dokladu
  2. Presun dokladu na iný stôl
  3. Zlúčenie dvoch dokladov
  4. Notifikácia, že je potrebné obslúžiť zákazníkov pri stole
 12. Vysvetliť notifikácie pri stole (odporúčame školiť ako celok v rámci Inteligentného stola)
 13. Zľavy, akcie, cenníky
  1. Vysvetliť rozdiel medzi zľavami pre všetkých a len pre vybrané kontakty
  2. Ukázať nejakú zľavu na tovar, na kategóriu a napríklad časové obmedzenie, tzv. Happy Hour

Skladová evidencia

V tejto časti je potrebné zaškoliť obsluhu do používania skladovej evidencie a práce s tovarovými položkami. V gastronomických prevádzkach majú na starosti skladovú evidenciu zvyčajne jedna až dve osoby.

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky a majitelia

Ak začínate používať aplikáciu rovno so skladovou evidenciou, začnite bodom 2.

 1. Ak ste používali aplikáciu nejaký čas bez skladovej evidencie, je potrebné vykonať:
  1. Doplnenie ingrediencií do kariet typu Receptúra (v záložke Ingrediencie, s tým súvisí vytváranie kariet typu Surovina)
   1. Zdôrazniť a upozorniť: Surovinu vytvárajte len raz
   2. Upozornenie: Všímajte si aj počet porcií, niektoré receptúry môžu mať predpis na 10 alebo 100 porcií.
   3. S cenou surovín sa nemusíme zaoberať, tá bude vznikať samotným príjmom
   4. Suroviny ponechávajte v kategórii Suroviny
   5. Upozorniť na zaužívaný postup z praxe: do ingrediencií zadávajte len suroviny, pri ktorých vás skutočne zaujíma sledovanie množstva (väčšinou len mäso a iné drahšie položky, je jednoduchšie niektoré veci raz za čas zinventovať a vydať zo skladu)
   6. Týmto postupom upraviť všetky jedlá, obedové menu, kávy, miešané drinky, atď.
  2. Vytvoriť karty typu Fľaša a Surovina a nastaviť ich v kartách typu Rozlievaný tovar
   1. Čapované pivo a kofola sa eviduje podobným spôsobom ako rozlievaný alkohol (namiesto fľaše sú sudy a namiesto "panákov" sú malé a veľké pivá / kofole)
   2. Použijeme postup popísaný nižšie - vytvorenie reťazca Fľaša - Surovina - Rozlievaný tovar - s tým rozdielom, že samotné "panáky" už vytvorené máme
  3. Inventúrou vynulovať aktuálne stavy zásob - Typ vyhodnotenia: Všetky položky skladu (tie budú pravdepodobne v mínuse minimálne u tovarov ale aj u surovín z dôvodu predaja bez evidovania nákupov)
 2. Ak začínate používať aplikáciu rovno so skladovou evidenciou od začiatku:
  1. Vytvorte skladové karty s prihliadnutím na skladovú evidenciu
 3. Vysvetlenie vytvárania skladových kariet (podobne ako bez skladovej evidencie, len u niektorých typov sa nastavuje viac údajov)
  1. Ak je to možné, skladové karty zakladajte vždy výberom z katalógu
  2. Upozorniť, že obedové menu sa bude vytvárať iným spôsobom (viď postup Príprava databázy pre rozbehnutie prevádzky, časť Vytváranie obedového menu)
  3. Upozorniť na používanie rýchlych poznámok
  4. Tovary, ktoré nakupujeme, avšak nepredávame, ale používame len ako suroviny pre výrobu jedál a nápojov vytvárajte ako karty typu Surovina
  5. Fľaše, z ktorých budú vznikať "panáky" vytvárať ako karty typu Fľaša (sem patrí napríklad aj sud piva alebo kofoly)
  6. Jedlá, kávy, miešané drinky ako karty typu Receptúra
  7. "Klasické tovary" vytvárajte ako karty typu Tovar (horalky, chipsy - karty, ktoré nakupujeme a predávame 1:1)
  8. "Panáky", čapované pivo a kofola ako karty typu Rozlievaný tovar
  9. Prenájom šipie/biliardu/miestnosti ako karty typu Služba
  10. Obaly na pizzu a menu ako Obal
 4. Ukázať postup vytvorenia reťazca Fľaša - Surovnia - Rozlievaný tovar
  1. Vytvorte novú kartu typu Fľaša
  2. Po výbere fľaše z katalógu colnej správy skontrolovať a prípadne upraviť Názov
  3. Ukázať využitie EANu pri výbere fľaše z katalógu (EAN je vhodné vypĺňať vždy, aj keď si kartu typu Fľaša vytvárate sami)
  4. Zadajte predajnú cenu (využije sa len ak by ste niekedy predali celú fľašu)
  5. V záložke Rozšírené skontrolujte Objem v l
  6. Skladovú kartu ponechajte v kategórii Fľaše (nie je potrebné ich zaraďovať do kategórií, keďže celá fľaša sa bežne nepredáva)
  7. V záložke Do výroby zadajte Objem a vyberte Surovinu, ktorá bude vznikať otvorením fľaše (ak Surovina neexistuje, vytvoríme novú kartu)
  8. V časti a predáva sa ako vyberte jednotlivé "panáky", karty typu Rozlievaný tovar (ak ešte neexistujú, vytvorte si nové karty)
  9. Z jednej suroviny môže vznikať viacero "panákov", napríklad aj dvojitý, pri pivách / kofolách je to malé a veľké
  10. Vysvetlite dôvod, prečo existujú v reťazci 3 karty: prvá eviduje fľaše v kusoch, kvôli výkazu SBL, druhá eviduje presný objem alkoholu v otvorených fľašiach v litroch a tretia sú samotné "panáky", pretože takto ich predávame
  11. Spomenúť možnosť námatkovej kontroly - rýchla inventúra
  12. Pripomenúť, že v procese predaja je potrebné vykonávať otvorenie fľaše
 5. Ukázať postup vytvorenia reťazca Surovina - Receptúra
  1. Najprv vytvorte skladové karty typu Surovina. Sú to tovary, ktoré budete nakupovať avšak nie predávať. Budú využité ako suroviny na výrobu jedál a miešaných drinkov.
   1. Keďže suroviny nepredávate, dôležité je vypĺňať len názov a mernú jednotku.
   2. Nové karty ponechajte v kategórii Suroviny
   3. Upozornenie: suroviny vytvárajte len raz, vždy vyhľadajte a použite existujúce.
  2. Vytvorenie skladovej karty typu Receptúra (jedlá, miešané drinky)
   1. Upozorniť na zaužívaný postup z praxe: do ingrediencií zadávajte len suroviny, pri ktorých vás skutočne zaujíma sledovanie množstva (väčšinou len mäso a iné drahšie položky, je jednoduchšie niektoré veci raz za čas zinventovať a vydať zo skladu)
   2. Názov zadávajte vždy kompletný, bez skratiek, tak ako keby ste tvorili jedálny lístok
   3. Ďalej je potrebné zadať predajnú cenu, v prípade potreby povoliť predaj zlomkového množstva
   4. V záložke Rozšírené vypĺňajte: Hmotnosť v g / Objem v l, Rýchle poznámky, Bonovačky (je vhodné zadávať aj Popis a Alergény)
   5. Následne zaraďte kartu do kategórie a vyberte obrázok.
   6. Na záver vyplňte Ingrediencie a dajte Uložiť.
 6. Ak sa jedná o existujúcu prevádzku, vykonajte prvotné naskladnenie:
  1. Preveriť, či sú pred prvotným naskladnením všetky množstvá nulové (inak je potrebné vynulovať aktuálne stavu zásob)
  2. Vytvoriť príjem podľa aktuálnych stavov a aktuálnych skladových cien ako Inventúrny príjem
  3. Pri príjme je potrebné zadávať aktuálne skladové ceny (ak ich nepoznáte, zadávajte odhad)
 7. Nákup tovaru
  1. Vysvetliť nákup tovaru z účtenky a z faktúry alebo dodacieho listu (zadávanie nákupných cien bez/s DPH)
  2. V špecifických prípadoch použitie inventúrneho príjmu
 8. Výdaj na spotrebu
  1. Využíva sa na výdaj surovín použitých na výrobu jedál a nápojov, a ktoré nie sú evidované ako ingrediencie v daných receptúrach
  2. Využíva sa aj na výdaj poškodeného tovaru, rozbitých fliaš, alebo surovín po záruke
 9. Vysvetlenie práce s inventúrami
  1. Význam rýchlej inventúry: rýchla kontrola surovín v kuchyni alebo alko / nealko v bare
  2. Vysvetliť: Štandardná inventúra všetkých položiek alebo vybraných kariet?
  3. Ukázať postup vykonania štandardnej a rýchlej inventúry
  4. Ukázať postup vyhodnotenia inventúry
  5. Vysvetliť postup:
   1. Inventovať fyzické množstvá a zapísať ich do inventúry
   2. Uložiť / Odovzdať Na kontrolu
   3. Vyhodnotenie inventúry - ikona Vyhodnotiť
   4. Uzavrieť - vysvetliť, čo to znamená, vzniká inventúrny príjem a výdaj
   5. Vysvetliť špecifiká inventúr v aplikácii iKelp POS Mobile: je vytváraná k špecifickému dátumu a času, alkohol v otvorených fľašiach je len informatívny (je možné ho však v špecifických prípadoch zahrnúť do samotnej inventúry)

Rozbory, štatistiky a manažérske pohľady

V tejto časti je vhodné sa oboznámiť s rôznymi možnosťami rozborov a štatistík, ktoré riadiacim pracovníkom umožnia sledovať chod prevádzky z nadhľadu a sledovať jej ekonomický výkon. Zároveň vám uľahčia strategické rozhodovanie.

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky, majitelia

 1. Odporúčame použiť vzorovú databázu (na www.ikelp.sk, "Skúsiť")
 2. Ukázať jednotlivé možnosti štatistík a rozborov:
  1. Nástenka
  2. História dokladov
  3. Obedové menu / Rozbory
  4. Sklad / Rozbory
  5. Sklad / Výkaz SBL
  6. Sklad / Nákup
  7. Pokladňa úkony / PLU pohyby
  8. Pokladňa úkony / Bonovačka
  9. História fiskálny uzávierok a uzávierok na užívateľov
  10. História inventúr
 3. Pozrieť si aj možnosti rozšírených filtrov (tie sa na chádzajú prakticky vo všetkých štatistikách a rozboroch)

Pokročilé funkcie - ďalšie uľahčenie práce a zvýšenie vašich tržieb

Funkciami v tejto časti je vhodné sa zaoberať až keď sa v prevádzke zabehnú dôležité procesy ako obsluha hostí, účtovanie predajov a skladová evidencia. V tejto časti sa zameriame na vysvetlenie šikovných nástrojov, ktoré ešte viac zefektívnia a zjednodušia chod prevádzky. Zároveň, vďaka marketingovým nástrojom zabezpečia zvýšenie tržieb a prestíž vašej reštaurácie alebo kaviarne.

Kreditný systém

V aplikácii iKelp POS Mobile sa pod pojmom "kreditný systém" rozumie niečo ako virtuálna peňaženka zákazníka (vo všeobecnosti kontaktu). Kredit je možné dobíjať predajom príslušnej skladovej karty alebo ručne (napríklad ak je hromadne faktúrovaný nejakej organizácii). Následne sa kredit používa ako platidlo alebo vzniká nefiskálny doklad o čerpaní kreditu. V tejto časti sa zameriame na vysvetlenie príslušných nastavení a používanie kreditného systému.

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky, majitelia, čašníci

 1. Vysvetliť dve možnosti použitia kreditu
  1. Ako platidlo na daňovom doklade, formou zľavy
  2. Ako nefiskálny doklad o čerpaní kreditu
 2. V menu Kontakty / Kredit / Nastavenia vytvorte skladové karty používané pre dobitie kreditu (na záver stlačte Uložiť)
  1. Dobitý kredit môže mať inú hodnotu ako jeho cena (napríklad aplikovanie nejakého bonusu navyše pri dobití)
  2. Kredit môže / nemusí mať aj expiráciu
 3. V menu Zariadenia / časť Čerpanie kreditu nastavte spôsob používania čerpania kreditu (na záver stlačte Uložiť)
 4. Nastaviť príslušné práva užívateľom, čo sa týka manipulácie s kreditom
 5. Vysvetliť spôsoby dobíjania kreditu
  1. Predajom príslušných skladových kariet
  2. Ručné dobitie priamo na kontakte v záložke Kredit (vysvetľovať len manažérom prevádzky a majiteľom)
  3. Priamo hosť pomocou Inteligentného stola
 6. Vysvetliť spôsoby čerpania kreditu
  1. Pri vyúčtovaní použiť kredit ako platidlo
  2. Priamo hosť pomocou Inteligentného stola
 7. Vysvetliť možnosti prezerania histórie čerpania kreditu
  1. V menu Kontakty / Kredit pozeranie histórie, vysvetliť aj filtre
  2. Na kontakte v záložke Kredit
  3. Priamo hosť pomocou Inteligentného stola
 8. Kreditný systém je v zásade použiteľný okamžite, bez akýchkoľvek nastavení, je potrebné vytvoriť len skladové karty na dobitie kreditu a založiť kontakty zákazníkov (zmeny v nastaveniach vykonávame len v prípade, že ho potrebujeme využívať inak ako prednastaveným spôsobom)

Donáška

V aplikácii iKelp POS Mobile môžete evidovať špeciálny typ objednávok (neviazaných na konkrétny stôl) za účelom donášky - rozvozu jedál ale aj osobného odberu.

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky, majitelia, čašníci

 1. Nastaviť pokladňu pre donášku v menu Zariadenia, časť Pokladňa donáška
 2. Ukázať postup zaevidovania novej donášky
  1. Vysvetliť možnosť rozvozu a osobného odberu
  2. Ručne vyplnené kontakty sa automaticky zapamätajú
  3. Ukázať vyhľadávanie - automaticky podľa rôznych parametrov (meno, telefón, email, kód karty, atď.)
  4. Ukázať možnosť výberu VIP kontaktov alebo naposledy použitých
 3. Prejsť záložku Donáška
  1. Pripravuje sa a Hotové na výdaj
  2. Dodatočná práca s objednávkou cez Viac
  3. Vyúčtovanie donášok - jednotlivo a hromadne
 4. Vysvetliť vplyv na uzávierky ak sa používa zvlášť pokladňa donášky

Faktúry, dodacie listy a zamestnanecká strava

V tejto časti zaškolíme obsluhu do používania kontaktov, fakturácie, používania dodacích listov a špecifického scenára - zamestnanecká strava.

Táto časť je určená pre: manažéri prevádzky, majitelia, čašníci

 1. V menu Zariadenia, časť Tlačové výstupy nastaviť tlač dodacích listov, napríklad na bonovačku.
 2. Prejsť vytvorením konktaktu v menu Kontakty (vytvorenie dodacieho listu je možné len na konkrétny kontakt)
 3. Ukázať možnosti vytvorenia dodacieho listu
  1. Priamo v predaji, výberom kontaktu a ukončením na dodací list.
  2. V menu História dokladov / Nový / Dodací list
 4. Ukázať vytvorenie samostatnej faktúry v menu História dokladov / Nový / Faktúra
 5. Ukázať vytvorenie zbernej faktúry v menu História dokladov / Nový / Zberná faktúra (využíva sa, ak nastane jednorazová situácia, keď konkrétny kontakt odoberie zopár jedál na dodací list, prípadne aj prenájom priestorov a vznikne z toho jednorazová zberná faktúra)
 6. Vysvetliť princíp používania zamestnaneckej stravy (tzn. jedlá konkrétnych osôb sú účtované zbernou faktúrou na jednu organizáciu)
  1. Vytvoriť kontakt organizácie / firmy (s vyplnením všetkých náležitostí ako napríklad: obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, atď.)
  2. Vytvoriť kontakty na jednotlivé osoby, pričom im pridať firemný kontakt v záložke Základné / Pridať Obchodné meno, IČO, DIČ, SBL
  3. Jednotlivé osoby odoberajú jedlá na dodací list s vybraným kontaktom na nich
  4. V menu História dokladov / Nový / Zberná faktúra sa vytvára zberná faktúra na firemný kontakt, pričom stačí vybrať všetky dodacie listy
  5. Po uložení dokladu je možné vytlačiť faktúru v zostave Základný + stravníci
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard