Zmena zámku na doklade / objednávke a vymazanie objednávky

V tomto návode vám vysvetlíme akým spôsobom je možné odomknúť zamknutú objednávku / doklad ako aj to, ako následne takúto objednávku / doklad zrušiť. K uzaknutiu dokladu dochádza najčastejšie pri presúvaní dokladov na iný stôl, kedy si obsluha nesprávne zamieňa pojem Hotovo z pohľadu vybavenia objednávky ako takej, s ukončením presúvania dokladu. Objednávka môže byť uzamknutá aj systémovo, ak sa jedná napr. o objednávku z donášky, ktorá bola zákazníkom online uhradená. Vtedy by už obsluha do takejto objednávky nemala vstupovať.

Vybavenie objednávky

Po zobrazení možností objednávky cez Viac, je jednou z týchto možností označenie objednávky do stavu Hotovo. Týmto sa objednávka uzamkne a bez odomknutia nie je možné nič na objednávke meniť. Tento stav sa využíva napr. pri pripojení výdajného displeja, kedy obsluha notifikuje zákazníka, že jeho objednávka je pripravená. 

Zmena zámku na objednávke

Ak je objednávka uzamknutá, nie je možné ju vymazať, ani na nej robiť akékoľvek úpravy, kým nie je odomknutá. Podmienkou pre odomknutie objednávky je, že na to musí mať daný užívateľ právo. Je však potrebné si uvedomiť, že ak obsluha zámok na doklade zmení, môže to mať pri následnej úprave ďalšie súvislosti napr. na úhrady. Preto odporúčame, aby dané právo mal manažér, alebo vedúci prevádzky.

Nastavenie práv užívateľa

 1. Práva je možné meniť v menu aplikácie, v časti Kontakty.
 2. Vyhľadajte užívateľa v zozname.
 3. Prejdite do záložky Práva.
 4. Dané nastavenie nájdete v časti Odbytové doklady - objednávky.
 5. Aktivujte možnosť Zmena zámku na odbytových dokladoch.
 6. Pre aplikovanie zmien kliknite na Uložiť.
 7. Aby užívateľ mal túto možnosť je potrebné užívateľa Odhlásiť a opätovne Prihlásiť.

Zmena zámku na objednávke

 1. Otvorte objednávku.
 2. Kliknutím na Podrobnosti zobrazíte detailné informácie o objednávke.
 3. Ak je zámok na objednávke aktívny, v časti Zámok sa zobrazí - Áno
 4. Kliknite na tlačidlo pre zmenu zámku.
 5. Akonáhle sa zobrazí na objednávke Zámok - Nie, je možné objednávku upravovať.

Vymazanie objednávky

Po zmene zámku na doklade je možné objednávku zmeniť, prípadne objednávku odobrať. Samozrejme aj na mazanie dokladov musí mať užívateľ oprávnenie. 
 1. Ak sú v objednávke položky, ktoré boli tlačené na bonovačke, je potrebné ich odobrať pre vytlačenie storna.
 2. Zatvorte objednávku.
 3. Kliknite na Viac na danom stole kde je objednávka vytvorená.
 4. Kliknite na tlačidlo - Doklad.
 5. Vyberte doklad, ktorý chcete odobrať a potvrďte vymazanie dokladu.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard