Sledovanie zmien na položkách a dokladoch

Ak potrebujete ako majiteľ, alebo manažér prevádzky zistiť, či niekto pred vyúčtovaním nevymazal položky z dokladu, prípadne nevymazal celý doklad pred vyúčtovaním, v tomto návode sa dozviete, kde je možné tieto informácie nájsť a čo systém sleduje. Niektoré operácie sú sledované automaticky, niektoré je potrebné zapnúť. V tomto návode sa dozviete, kde sa požadované údaje zobrazujú, alebo ako zapnúť podrobnejšie sledovanie. V prípade, že nie je žiadané, aby užívateľ mal možnosť odoberať doklady, prípadne položky z dokladov či zadávať zľavy, je možné tieto možnosti užívateľovi zakázať. (Práva užívateľov je možné nastavovať v menu aplikácie, v časti Kontakty a Práva na danom kontakte.)

Čo systém sleduje?

V prípade, že došlo v aplikácii k odobratiu položky z dokladu, alebo celého dokladu (objednávky), táto informácia sa zaznamená. Informácie o vymazaní dokladov, alebo položiek z dokladov sú prehľadne zobrazené na nástenke v aplikácii. Po kliknutí na daný záznam sa zobrazí detailnejšia informácia o tom kto a kedy danú operáciu vykonal. Pozor, tieto informácie sa zaznamenajú v čase, keď bol doklad po zatvorení znovu otvorený a následne z neho bola odobratá položka. Ak sa položka do dokladu pridá, ale hneď sa aj odoberie bez zatvorenia objednávky, táto zmena sa nepovažuje za storno.

 • Doklady storná - počet dokladov, ktoré boli stornované. V tomto prípade sa jedná o doklady (rozpracované objednávky) ktoré boli v aplikácii vytvorené, ale pred samotným vyúčtovaním boli odobraté. (Medzi storná dokladov sa započítajú doklady, ktoré boli vytvorené a následne zatvorené tlačidlom Zatvoriť, to znamená, že obsluha medzitým napr. účtovala položky na inom stole. Následne vybrala možnosť odstránenia dokladu.)

 • Bonovačka storná - prehľad položiek, ktoré boli stornované a následne tlačené na bonovačke.

 • Položky storná - počet položiek, ktoré boli odstránené z dokladu. (Položky sa do zoznamu započítajú za predpokladu, že po naúčtovaní položiek do objednávky bol doklad (objednávka) zatvorená kliknutím na tlačidlo Zatvoriť, a položky boli z dokladu odobrané až pri následnej úprave dokladu (objednávky)).

 • Doklady zľava - počet dokladov, na ktoré bola uplatnená zľava. V tomto prípade sa jedná o zľavu, ktorú na doklad zadal priamo užívateľ. Nejedná sa teda o systémovú zľavu vyplývajúcu z vernostného programu, resp. zľavu vyhodnotenú automaticky systémom. 

 • Položky zľava - počet položiek, na ktoré bola uplatnená zľava. V tomto prípade sa jedná o zľavu, ktorú na položku zadal priamo užívateľ. Nejedná sa teda o systémovú zľavu vyplývajúcu z vernostného programu, resp. zľavu vyhodnotenú automaticky systémom. 

Systém automaticky sleduje zmeny nad dokladom, to znamená odoberanie dokladov, prípadne zadávanie zliav na celý doklad. Ak chcete sledovať zmeny aj na konkrétnych položkách v doklade, to znamená odoberanie položiek z dokladov, alebo zadávanie zliav užívateľom na položkách, je potrebné toto sledovanie zapnúť.

Nastavenie úrovne sledovania zmien na položkách / dokladoch

 1. Kliknite na ikonu menu v aplikácii.
 2. Kliknite na možnosť Nástenka.
 3. Z ponuky vyberte možnosť Nastavenia
 4. V časti Udalosti dokladu vyberte možnosť Doklad a položky.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre aplikovanie zmien.

Po kliknutí na ikonu Detail záznamu príslušného záznamu v Nástenke, sa zobrazia detailnejšie informácie o zmenách.

Detail sledovania zmien na položkách v dokladoch

Záznam o odoberaní položiek z dokladu

Filter

 • Rozšírený filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter. 

  • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len pohyby položiek ktoré boli vykonané v dátumovom rozsahu.
  • Užívateľ - vyhľadávať len operácie nad položkami / dokladmi len daného užívateľa.
 • Zrušiť filter - zrušenie všetkých nadefinovaných filtrov.

 • Vlastný filter - možnosť filtrovania pohybov za posledné obdobie, alebo vybraný mesiac.

 • Filter - podľa druhu sledovanej operácie.

  • Nezvolené - zobrazenie všetkých zaznamenaných zmien za dané časové obdobie.
  • Len storno - vyfiltrovanie len záznamov týkajúcich sa storna, to znamená odobratie položky z dokladu, resp. odobratie celého dokladu.
  • Len zľavy - zaznamenávanie zliav zadaných ručne užívateľom na položku alebo na doklad. V záznamoch nie su zaznamenané zľavy, ktoré zákazníkovy prislúchajú na základe nastavenia systému. (Ak zákazník dostane zľavu na položku alebo doklad nastavením kampane, vernostného systému, alebo si uplatní nejaký kupón a pod. toto sa nezaznamená ako zľava zadaná priamo užívateľom.)nkans
Ak je položka odobratá z dokladu, a zobrazíte si detail záznamu, otvorí sa objednávka kde sa zobrazí aj odobratá položka s Mn. 0. Kliknutím na ikonu Viac, pri danej položke je možné zobraziť pôvodne účtované množstvo.
Súvisiace návody

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard