Vyplnenie registračných údajov

Vyplnenie registračný údajov je veľmi dôležité pre správne fungovanie aplikácie. Postup vyplnenie týchto údajov popisuje aj krátky návod. Registračné údaje v aplikácii je možné nastaviť kliknutím na ikonu Menu, výberom možnosti O prevádzke. Následne kliknite na záložku Kontakt.

Jednotlivé informácie o prevádzke, či už tie, ktoré sú dostupné pre zákazníka, alebo súvisia len s prevádzkou a registráciou aplikácie, je možné meniť po kliknutí na ikonu Upraviť.

Registračné údaje o spoločnosti - neverejné

Údaje nie sú verejné a využívajú sa len za účelom dodávky iKelp POS Mobile. Jedná sa o registračné údaje vašej spoločnosti, ktoré sú prístupné pre prevádzkovateľa služby a pre podporu aplikácie.

  • Ako prvé odporúčame vyplniť údaj Plátca DPH, a ostatné obchodné údaje spoločnosti. Následne je potrebné zadať Email a Telefónne číslo na kontaktnú osobu pre riešenie vecí zmluvných, prípadne vecí súvisiacich s prevádzkou aplikácie iKelp POS Mobile.
  • Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Základné

  • Obchodné meno - obchodné meno spoločnosti je potrebné vyplniť tak, ako je spoločnosť evidovaná na obchodnom, ale živnostenskom registri. Nezadávajte sem názov prevádzky.

  • IČO - identifikačné číslo organizácie.

  • DIČ - daňové identifikačné číslo.

  • Plátca DPH - na základe nastavenia sa bude zobrazovať na skladových kartách možnosť pre nastavenie výšky DPH daného tovaru alebo služby.

  • IČ DPH - identifikačné číslo pre daň.

  • Register - register, v ktorom je spoločnosť evidovaná. (Napríklad: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 38877/B.)

  • Reg. číslo (lieh) - číslo povolenia na predaj liehovín.

  • Email aplikácie - email, ktorý sa používa pre informovanie o stave aplikácie. Rovnako sa jedná o kontakt na osobu, s ktorou je možné riešiť veci zmluvné.

  • Telefónne číslo - telefónne číslo na kontaktnú osobu pre informácie o stave aplikácie, prípadne riešenie zmluvných vecí.

  • Adresa 
   • Ulica - ulica sídla spoločnosti tak, ako je zapísaná na obchodnom, alebo živnostenskom registri.
   • Mesto - mesto sídla spoločnosti.
   • PSČ - PSČ mesta kde má daná spoločnosť sídlo.

Bankový účet

  • Názov banky - názov banky v ktorej máte vytvorený účet.

  • IBAN - číslo účtu v tvare IBAN.

  • SWIFT - číslo účtu v tvare SWIFT.

Adresa

  • Kliknutím na ikonu Upraviť v časti Adresa je možné nastaviť adresu prevádzky, aby Vás hostia vedeli nájsť. Pre upresnenie je možné zadať aj GPS súradnice. V časti Názov uveďte názov prevádzky, aby ju vedeli zákazníci jednoducho nájsť.
  • Vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Otváracie hodiny

  • Vyplnenie otváracích hodín je rovnako dôležité ako adresa, preto nezabudnite správne vyplniť aj tieto údaje. Ak máte v niektorom čase cez deň zatvorené, napr. pri striedaní zmien alebo z dôvodu prestávky, je možné zadefinovať pri vypĺňaní otváracích hodín aj túto informáciu. 
  • Nezabudnite vykonané zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Kontakt

  • Kontaktné informácie na prevádzku, kde Vás hostia vedia zastihnúť napr. za účelom rezervácie. 
  • Na záver je potrebné vykonané zmeny Uložiť.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard